Praktijktoets en het theorie-examen Ladingzekeren branche kwalificerend examen

Helaas zijn er onduidelijkheden ontstaan. Hierbij treft u meer informatie aan over het branche kwalificerend examen Ladingzekeren.

Subsidie

Vanaf 1 januari 2019 krijgen bedrijven, indien de opleiding wordt afgesloten met het branchekwalificerende examen Ladingzekeren een subsidie van € 75 per deelnemer. Per 1 juli is dit € 150.  De opleiding duurt één dag en wordt uitgevoerd door Gecertificeerde Opleiders Transport en Logistiek. Er wordt een praktijktoets (uit te voeren door middel van een praktijkopdracht) tijdens de opleiding afgenomen door de opleider. Daarna wordt een theorie-examen afgenomen door een SOOB gecertificeerde exameninstelling. Kiwa controleert de uitvoering van het branche examen en de opleiding.

Meer info branchekwalificerend examen Ladingzekeren

De branchestandaard en exameneisen voor het examen Ladingzekeren zijn ontwikkeld op verzoek van SOOB, het opleidings- en ontwikkelfonds voor de sector beroepsgoederenvervoer. Voor het eerst is, in nauwe samenwerking met deskundigen uit het bedrijfsleven en een Gecertificeerde Exameninstelling Transport & Logistiek, onder regie van het Sectorinstituut een branche examen ontwikkeld.

Op dit moment zijn de SOOB gecertificeerde exameninstellingen: Certiflex, Pontifex en XY Masterclass. Zij nemen de examens af volgens het Certificatieschema Lading zekeren.

Praktijktoets

De praktijktoets is geïntegreerd in de opleiding en bestaat uit een praktijkopdracht. Tijdens de opleiding voeren de kandidaten deze praktijkopdracht uit. Deze moet met een voldoende beoordeeld worden. De opleider is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze opdracht als onderdeel van de opleiding. Zonder een praktijkopdracht gemaakt te hebben, heeft de kandidaat geen toegang tot het theorie-examen.

Theorie-examen

Het theorie-examen Ladingzekeren is een gesloten examen, dit betekent dat de examenopgaven niet openbaar zijn. De reden hiervoor is dat sociale partners op deze wijze de kwaliteit van de examens en de opleiding willen handhaven.

Hieronder wordt de werkwijze t.a.v. Ladingzekeren toegelicht. Deze werkwijze is voorlopig en zal op termijn worden gewijzigd.

  1. Er is sprake van een ‘leverende exameninstelling’, dat is de exameninstelling die in opdracht van het Sectorinstituut ondersteunt bij ontwikkeling, onderhoud en evaluatie van examens.
  2. Er is sprake van ‘uitvoerende exameninstellingen’, dat zijn exameninstellingen die de examens aan hun examenaanbod kunnen toevoegen en uitvoeren.
  3. De uitvoerende exameninstellingen kopen de examens in bij XY Masterclass (als leverende exameninstelling). XY Masterclass verstrekt de examens aan de uitvoerende exameninstelling nadat deze een geheimhoudingsverklaring heeft ondertekend.
  4. XY Masterclass voorziet iedere examenset van een uniek nummer. Dit nummer komt ook te staan op het certificaat en uitslagformulier en wordt tevens gestuurd aan het SOOB Subsidiepunt voor controle-doeleinden.
  5. De uitvoerende exameninstelling neemt het theorie-examen af, stelt hiervoor een toezichthouder ter beschikking en stuurt de examens na afloop weer terug aan XY Masterclass.
  6. XY Masterclass kijkt de examens na en stuurt de examenuitslag naar de uitvoerende exameninstelling. De uitvoerende exameninstelling reikt de certificaten uit. Dit certificaat voldoet aan de eisen.
  7. Bij de afwikkeling van SOOB-subsidie controleert SOOB Subsidiepunt of de kandidaat inderdaad examen gedaan heeft aan de hand van het unieke nummer op het certificaat/uitslagformulier.